സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ മസാല

Copy Icon
Twitter Icon
സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ മസാല

Cooking Time

Preparation Time :2 Min

Cook Time : 2 Min

Total Time : 4 Min

Ingredients

Serves : 2
 • 100 gms മുളക്


 • 100 gms മല്ലി


 • 100 nos കുരുമുളക്


 • 1 nos കറിമസാല


 • 1 nos ഇഞ്ചി


 • 2 nos ഉരുളക്കിഴങ്ങ്


 • 3 nos തക്കാളി


 • 100 gms പച്ചമുളക്


 • 1 kgs ചിക്കൻ

Directions

 • കോഴിയെ കയ്യികെടുക്കുക
 • മെല്ലെ ശ്വാസം അകത്തേക്ക് വലിക്കുക
 • കൈകൾ ഇരുവശത്തേക്കും അകത്തുക, ശ്വാസം മെല്ലെ വിട്ടുകൊണ്ട് പൂർവ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരികെ വരുക
 • കാലുകൾ ഇരുവശത്തേക്കും അകത്തുക
 • കഴുത്ത് മുളകിലേക്കും താഴേക്കും കൊണ്ടുവരുക
 • കാലുകൾ രണ്ടും തറയിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിവർന്ന് നിൽക്കുക
 • കൈകൾ മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കും കറക്കുക
 • തലയും കഴുത്ത് ലൂസ് ആക്കി കറക്കുക
 • ഇപ്പൊൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നു സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ മസാല